`

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාර්මික ශිල්පීන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික මහා සම්මේලනය 2022

 • Date 30-December-2022
 • Time08:30
 • Venue  දෙහිවල එස්.ද.එස්.ජයසිංහ සමරු ශාලාව
 • Organizer  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාර්මික ශිල්පීන්ගේ සංගමය

සාමාජික තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩසටහන

 • Date 05-November-2022
 • Time16:33
 • Venue  https://forms.gle/1nwMfCyrRDMonYjWA
 • Organizer  Cebtu

Zoom වැඩමුලුව ජුනි 18 ට

 • Date 18-June-2022
 • Time10:00
 • Venue  Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ
 • Organizer  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාර්මික ශිල්පීන්ගේ සංගමය

වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීම් පිලිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව

 • Date 21-May-2022
 • Time10:00
 • Venue  Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ
 • Organizer  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාර්මික ශිල්පීන්ගේ සංගමය

CEBTU Official Website Launch

 • Date 08-February-2019
 • Time09:00
 • Venue  New City Hall,Ananda coomaraswamy mawatha, Colombo 07
 • Organizer  cebtu commity