8 වෙනිදා CEBTU මොකද කරන්නේ ?....

2021-12-07 09:01:19

Read More...

ලංවිම පාලනාධිකාරිය හා වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡා උණුසුම්

2021-12-07 08:21:48

Read More...

පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවා

2021-06-24 08:59:48

Read More...

25% වැටුප් වැඩිකිරීම ජුනි මස සිට ගෙවීමට තිරණය කෙරේ

2021-06-16 08:43:11

Read More...

සාමූහික ගිවිසුමට අත්සන් නොතැබිමට cebtu තීරණය කරයි.

2021-06-15 06:06:44

Read More...

පිලියන්දල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය covid 19 අතරමැදි රෝහලක් බවට පත්වේ.

2021-05-23 11:02:04

Read More...

Covid 19 බිලිගත් ලංවිම සේවකයට සාධාරණය ඉටුවේ.

2021-05-16 02:10:56

Read More...

වැටුප පිලිබද අප සංගමය හා අමාත්‍යතුමා අතර සාසාකච්ඡාවක්

2021-05-16 02:00:15

Read More...

Covid 19 Treatment Center For CEB Employees

2021-05-15 01:50:43

Read More...